Automaatiota Ansiblen avulla

Kokeillaan seuraavaksi tehtävien automatisointi työkalua, jonka nimi on Ansible.

Ansible on avoimen lähdekoodin automaatio- ja hallintatyökalu, joka tarjoaa tehokkaan tavan konfiguroida ja hallinnoida palvelimia. Sen avulla voit automatisoida monimutkaisia tehtäviä ja varmistaa johdonmukaisuuden palvelinympäristössä, oli kyseessä sitten Linux- tai Windows-palvelin.

Yksi Ansiblen merkittävimmistä eduista on sen agentiton rakenne. Se tarkoittaa, että Ansible ei vaadi ylimääräisten ohjelmistojen asentamista palvelimiin, mikä helpottaa sen käyttöönottoa ja ylläpitoa. Ansible kommunikoi palvelinten kanssa SSH:n (Secure Shell) tai WinRM:n (Windows Remote Management) välityksellä, mikä tekee siitä ihanteellisen työkalun monenlaisiin ympäristöihin.

Linux-palvelinten hallinta:

Ansible toimii deklaratiivisella tavalla, mikä tarkoittaa, että sen käyttäjä määrittelee toivotun tilan ja Ansible huolehtii siitä, että järjestelmä saavuttaa halutun tilan. Esimerkiksi voit määrittää, että tietyt ohjelmistot ovat asennettuina, tiettyjä konfiguraatiotiedostoja muokattuina ja palveluita käynnistettyinä. Ansible hoitaa nämä tehtävät johdonmukaisesti kaikilla määritetyillä palvelimilla.

Windows-palvelinten hallinta:

Ansible tukee myös Windows-ympäristöjä. WinRM:n avulla Ansible voi hallita Windows-palvelimia samalla tavalla kuin Linux-palvelimia. Voit määrittää Windows-palvelimien tilan, asentaa ja päivittää ohjelmistoja, muokata rekisterimerkintöjä ja suorittaa muita hallintatehtäviä.

Ansiblen käyttö:

Ansible-konfiguraatio kirjoitetaan YAML-muodossa, mikä tekee siitä helppolukuisen ja ymmärrettävän. Ansiblen “playbook”-tiedostot määrittelevät tehtävät ja roolit, jotka suoritetaan kohdepalvelimilla. Playbookit voivat olla monimutkaisia tai yksinkertaisia riippuen tarpeista.

Ansiblen avulla voidaan automatisoida useita tehtäviä, vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja parantaa järjestelmien eheyttä ja tietoturvaa. Riippumatta siitä, hallitsetko Linux- vai Windows-palvelimia, Ansible tarjoaa yhtenäisen ja tehokkaan tavan automatisoida ja hallita infrastruktuuria.

Ansiblen Arkkitehtuuri ja Toimintaperiaate:

Ansiblen toimintaperiaate perustuu kontrolloimiseen (control) ja kohdejärjestelmään (managed nodes) asennettujen koneiden välillä. Kontrollikoneella suoritetaan Ansible-komentoja ja tämä kommunikoi kohdejärjestelmien kanssa SSH:n tai WinRM:n kautta.

Arkkitehtuuriltaan Ansible jakautuu kahteen pääosaan, Inventaario (Inventory) ja Tehtävät (Playbooks):

  1. Inventaario (Inventory): Ansible käyttää inventaariota määrittelemään hallittavat järjestelmät. Inventaario voi olla yksinkertainen tekstitiedosto, joka sisältää luettelon palvelimista ja niiden ryhmityksen.

Esimerkki inventaariotiedostosta:

·  Tässä esimerkissä “webservers” ja “databases” ovat ryhmiä, ja niihin kuuluvat palvelimet on listattu.

2. Playbookit ja Tehtävät: Ansiblen konfiguraatio määritellään playbookeilla, jotka ovat YAML-muotoisia tiedostoja. Playbookit sisältävät tehtäviä (tasks), jotka määrittelevät halutun tilan ja toimenpiteet, jotka on suoritettava kohdepalvelimilla.

Esimerkki yksinkertaisesta playbookista:

Ansible työkalun edut ja käyttökohteet:

  1. Yksinkertaisuus ja Helppokäyttöisyys: Ansible on helppo ottaa käyttöön, koska se ei vaadi monimutkaisia asennuksia palvelimiin. Sen YAML-muotoinen syntaksi tekee konfiguraatiotiedostoista selkeitä ja ymmärrettäviä.
  2. Agentiton Arkkitehtuuri: Ansiblen agentiton rakenne vähentää ylläpidon taakkaa ja parantaa järjestelmän turvallisuutta, koska ylimääräisiä ohjelmistoja ei tarvitse asentaa kohdepalvelimiin.
  3. Tehokas Hallinta Miten Tahansa Ympäristössä: Ansible tukee monipuolisesti eri käyttöjärjestelmiä, minkä ansiosta voit hallita Linux- ja Windows-palvelimia samalla työkalulla.
  4. Automaation Laajamittainen Käyttö: Ansiblen avulla voidaan automatisoida monimutkaisia ja toistuvia tehtäviä, kuten ohjelmistojen asennus, konfiguraation hallinta ja päivitysten hallinta. Tämä säästää aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
  5. Roolien ja Moduulien Käyttö: Ansiblen roolit mahdollistavat tehtävien järkevän organisoinnin ja uudelleenkäytön. Moduulit tarjoavat valmiita toimintoja, kuten pakettien asennuksen, palveluiden hallinnan ja tiedostojen käsittelyn, mikä helpottaa playbookien kirjoittamista.

Ansible on monipuolinen ja tehokas työkalu, joka helpottaa infrastruktuurin hallintaa ja automaatiota. Riippumatta siitä, hallitsetko Linux- tai Windows-ympäristöjä, Ansible tarjoaa yhtenäisen ja helppokäyttöisen tavan optimoida ja ylläpitää palvelinympäristöjä.

https://docs.ansible.com/ansible/latest/command_guide/cheatsheet.html